สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

(ช่วง บุนนาค)

 

 

 

  เกิด  

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2351

   

  เป็นบุตรของ 

            เป็นบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)

กับท่านผู้หญิงจันทร์ ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ(ทองอิน)

   

  สมัย ร.2 

บิดาของท่านนั้นเป็นพระยาพระคลัง  นำตัวไปถวายมหาดเล็ก

ทำงานด้านพระคลังและกรมท่าอยู่กับบิดา
   

  สมัย ร.3  

ท่านรับราชการมีความชอบมาก ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ตามลำดับ

จนเป็นหมื่นไวยวรนาถ ใน  พ.ศ. 2384 

และเป็นพระยาศรีสุริยวงศ์ในตอนปลายราชการ  

 

  สมัย ร.4  

  ได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ว่าที่ สมุหพระกลาโหม

    


สนธิสัญญา 

    

  การทำสนธิ สัญญาเกิดขึ้นใน รัชกาลที่4

คือเมื่อเซอร์จอห์น เบาว์ริง

 เข้ามาทำสนธิสัญญาในไทย เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ทรงเป็น

1 ใน 5 ที่รัชกาลที่ 4

ทรงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาข้อสัญญากับ

เซอร์จอห์น เบาว์ริง ทำให้การทำสนธิ

สัญญาลุล่วงไปด้วยดี  และต่อมาท่านได้เป็น

ผู้แทนไทยในการทำสนธิสัญญา

ลักษณะเดียวกันกับต่างประเทศ

   

 

  เมื่อ ร. 4 สวรรคต

 

        ใน พ.ศ. 2411 ที่ประชุมเสนาบดีและพระยาบรมวงศานุวงศ์

จึงได้อัญเชิญ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นเสวยราชย์

เป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และเชิญเจ้าพระศรีสุริยวงศ์ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการในแผ่นดิน 

 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ยังเชิญกรมหมื่นบวรวิชัยชาญ

พระโอรสองค์ใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แม้จะมีผู้คัดค้านว่า

การตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

ควรให้พระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แต่เสียงส่วนใหญ่ว่า ควรตั้งไปเลยทั้งนี้อาจเพราะเกรงใจ

เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งสนับสนุน

กรมหมื่นบวรวิชัยชาญ เป็นผู้สำเร็จราชการ

 

  

       เป็นผู้สำเร็จราชการ   

 

          1. การจัดระเบียบราชการและพระราชานุกิจ

     2. การก่อสร้างและการบำรุงการคมนาคม

    3. กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี

        4. การบำรุงวรรณกรรม การละครและดนตรี

 5. การรักษาความสงบภายในประเทศ

    

   พิราลัย 

 

    ท่านถึงแก่พิราลัย ใน พ.ศ. 2425 รวมอายุ ได้ 74 ปี

 

 

      ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=70153

 

---------------------------------------------------------

Comment

Comment:

Tweet

เกิด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2351เป็นบุตรของ

เป็นบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)

กับท่านผู้หญิงจันทร์ ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ(ทองอิน)สมัย ร.2

บิดาของท่านนั้นเป็นพระยาพระคลัง นำตัวไปถวายมหาดเล็ก

ทำงานด้านพระคลังและกรมท่าอยู่กับบิดา


สมัย ร.3

ท่านรับราชการมีความชอบมาก ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ตามลำดับ

จนเป็นหมื่นไวยวรนาถ ใน พ.ศ. 2384

และเป็นพระยาศรีสุริยวงศ์ในตอนปลายราชการสมัย ร.4

ได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ว่าที่ สมุหพระกลาโหม
สนธิสัญญาการทำสนธิ สัญญาเกิดขึ้นใน รัชกาลที่4

คือเมื่อเซอร์จอห์น เบาว์ริง

เข้ามาทำสนธิสัญญาในไทย เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ทรงเป็น

1 ใน 5 ที่รัชกาลที่ 4

ทรงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาข้อสัญญากับ

เซอร์จอห์น เบาว์ริง ทำให้การทำสนธิ

สัญญาลุล่วงไปด้วยดี และต่อมาท่านได้เป็น

ผู้แทนไทยในการทำสนธิสัญญา

ลักษณะเดียวกันกับต่างประเทศ

เมื่อ ร. 4 สวรรคตใน พ.ศ. 2411 ที่ประชุมเสนาบดีและพระยาบรมวงศานุวงศ์

จึงได้อัญเชิญ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นเสวยราชย์

เป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และเชิญเจ้าพระศรีสุริยวงศ์ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการในแผ่นดิน

โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ยังเชิญกรมหมื่นบวรวิชัยชาญ

พระโอรสองค์ใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แม้จะมีผู้คัดค้านว่า

การตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล

ควรให้พระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แต่เสียงส่วนใหญ่ว่า ควรตั้งไปเลยทั้งนี้อาจเพราะเกรงใจ

เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งสนับสนุน

กรมหมื่นบวรวิชัยชาญ เป็นผู้สำเร็จราชการ

เป็นผู้สำเร็จราชการ1. การจัดระเบียบราชการและพระราชานุกิจ

2. การก่อสร้างและการบำรุงการคมนาคม

3. กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี

4. การบำรุงวรรณกรรม การละครและดนตรี

5. การรักษาความสงบภายในประเทศพิราลัยท่านถึงแก่พิราลัย ใน พ.ศ. 2425 รวมอายุ ได้ 74 ปี

ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=70153

#3 By d (202.29.52.220) on 2012-01-26 11:05

bccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

#2 By ด (202.29.52.220) on 2012-01-26 11:05

#1 By อัญชลี วาสัตย์ (124.120.201.149) on 2010-07-26 11:17