สารบัญประวัติบุคคลสำคัญในสมัยต่างๆ

 

    

      

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

            

1. บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย

  

    พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  

พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 

      

  

       

   2. บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา

   

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

      

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช)

       

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   

    สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

   

   

  

    

      3. บุคคลสำคัญสมัยธนบุรี

     

    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     

   

    

          4. บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

       

   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

      

   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     

   พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

       

  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

  

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

  

  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

  

   ขรัวอินโข่ง 

  

    พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร)   

  

  ดร. แดน บีช แบรดเลย์   

   

  พระยากัลยาณไมตรี