พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 

 
  พระราชประวัติ 

พระนามเต็ม

สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิ

ราชาธิบดินทร์ ธรณินทราธิราชรัตนากาศภาศกรวงศ์ องค์ปรมาธิเบศร์

ตรีภูวเนตรวรนายกดิลกรัตนราชชาติอาชาวศรัย สมุทัยคโรมนต์

สกลจักรวาลาธิเมนทรต์สุริเยนทราธิบดินทร์ หริหรินทราธาดาธิบดี

ศรีสุวิบูลย์คุณอกณิฐฤทธิราเมศวรมหันตบรมธรรมิกราชาธิเบศร์

โลกเชฐวิสุทธิ์ รัตนมงกุฏประเทศคต มหาพุทธางกูร บรมบพิตร

พระนามเดิม  ทองด้วง
 
 
พระราชสมภพ  วันพุธ เดือน ๔ แรม ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา
           ยาม ตรงกับวันที่ ๓0 มีนาคม พุทธศักราช ๒๒๗๙
 
    
เสวยราชสมบัติ   ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์
เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสยาม เมื่อวันที่ ๖ เมษายน
พุทธศักราช ๒๓๒๕ (ตรงกับ วันเสาร์ เดือน แรม ค่ำ ปีขาล
จัตราศก จุลศักราช ๑๑๔๔)ขณะมีพระชนมายุได้ ๔๕ พรรษา
 
เสด็จสวรรคต  วันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็ง เอกศก
          ตรงกับวันที่ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๕๒
 
วัดประจำรัชกาล  วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
 
พระองค์ทรงเป็น  บุตรคนที่ ๔ ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
            (พระนามเดิม "ทองดี")และพระอัครชายา
            (พระนามเดิม "หยก")
 
ทรงมี    พระราชโอรส-ราชธิดา รวมทั้งสิ้น ๔๒ พระองค์