พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453)

พระราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396

เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทรบรมราชินี

 

สวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม 2453

 

พระราชสมัญญา พระปิยมหาราช

 

ครองราชย์ 42 ปี

 

เหตุการณ์สำคัญ

 

ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)

- เกิดพิพาทกับฝรั่งเศสจนถึงขั้นปะทะกันที่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

พระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปากน้ำเมืองสมุทรปราการ 

 

พระราชกรณียกิจ

พ.ศ. 2412

- เริ่มสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสิมาราม

พ.ศ. 2413

- เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาเป็นครั้งแรก
-
ยกเลิกการไว้ผมทรงมหาดไทย

พ.ศ. 2415

- โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
- เริ่มปรับปรุงการทหารครั้งใหญ่
- เริ่มใช้ เสื้อราชประแตน

พ.ศ. 2416

- ทรงพระชนมายุครบ 20 พรรษา ทรงผนวช
- โปรดเกล้าฯ ให้เลิกประเพณีหมอบคลานเวลาเข้าเฝ้า
- โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

พ.ศ. 2417

- โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน หรือรัฐมนตรีสภาและองคมนตรีสภา
- ตราพระราชบัญญัติ พิกัดเกษียณอายุลูกทาส ลูกไท

- กำเนิดโรงเรียนสตรีวังหลัง
- ใช้อัดกระดาษแทนเหรียญทองแดง
- แรกตั้งพิพิธภัณฑสถาน

พ.ศ. 2418

- สงครามปราบฮ่อครั้งแรก
- เริ่มการโทรเลขครั้งแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

พ.ศ. 2424

- สมโภชพระนคร ครบ 100 ปี
- เริ่มทดลองใช้โทรศัพท์ครั้งแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

พ.ศ. 2426

- ตั้งกรมไปรษณีย์ เริ่มเปิดบริการไปรษณีย์ครั้งแรกในพระนคร
- ตั้งกรมโทรเลข
- สงครามปราบฮ่อครั้งที่ 2

พ.ศ. 2427

- โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่ว ๆ ไป ขึ้นตามวัด เริ่มแรกที่วัดมหรรณพพาราม

พ.ศ. 2429

- โปรดเกล้าฯ ให้เลิกตำแหน่ง พระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงประกาศตั้งตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารขึ้น และทรงสถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็นสยามมกุฎราชกุมารเป็นพระองค์แรก
- สงครามปราบฮ่อครั้งที่ 3
- ไทยสมัครเป็นภาคีสหภาพไปรษณีย์สากล

พ.ศ. 2430

- ตั้งกรมยุทธนาธิการทหาร ( กระทรวงกลาโหม )

- ตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบก
- ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
- สงครามปราบฮ่อครั้งที่ 4

พ.ศ. 2431

- ทรงเริ่มการทดลองจัดการปกครองส่วนกลางแผนใหม่
- เริ่มดำเนินการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก
- ใช้รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เป็นศักราชในราชการ
- ตั้งกรมพยาบาล เปิดโรงพยาบาลศิริราช

- ตราพระราชบัญญัติ เลิกวิธีพิจารณาโทษตามแบบจารีตนครบาล
- เสียดินแดน แคว้นสิบสองจุไทยให้ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2432

- เริ่มใช้วันทางสุริยคติในราชการ

พ.ศ. 2434

- ตั้งกระทรวงยุติธรรม
- ตั้งกรมรถไฟ และเริ่มสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ - นครราชสีมา

พ.ศ. 2435

- ตั้งศาลโปริสภา
- ส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาทหารในยุโรปรุ่นแรก

พ.ศ. 2436

- ให้เอกชนเดินรถไฟสายปากน้ำ
- ฉลองพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ครั้งแรก
- ตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย
- ตั้งสภาอุณาโลมแดง ( สภากาชาดไทย )
- เสียดินแดงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2437

- ทรงสถาปนาเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เป็นสยามมกุฎราชกุมาร
- เริ่มจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
- ตั้งโรงไฟฟ้า เริ่มกิจการรถราง

พ.ศ. 2439

- โปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงพิเศษไปจัดการศาลตามหัวเมือง
- จัดทำงบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรก
- ตั้งโรงเรียนฝึกหัดวิชาแพทย์ และผดุงครรภ์

พ.ศ. 2440

- เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก
- ตราข้อบังคับลักษณะปกครอง หัวเมือง
- ตั้งโรงเรียนสอนวิชากฎหมาย
- เริ่มการสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนในยุโรป ปีละ 2 ทุน

พ.ศ. 2441

- ตั้งกรมเสนาธิการทหารบก
- รวมกรมไปรษณีย์ และกรมโทรเลขเป็นกรมเดียวกัน
- กำเนิดเหรียญ สตางค์รุ่นแรก

พ.ศ. 2442

- เริ่มจัดตั้งกองทหารตามหัวเมือง
- เริ่มสร้างวัดเบญจมบพิตร
- ได้พระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย
- ทำสนธิสัญญากำหนดสิทธิจดทะเบียนคนในบังคับอังกฤษ

พ.ศ. 2444

- ตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่นครราชสีมา
- เปิดการเดินรถไฟหลวงสาย กรุงเทพ - นครราชสีมา

- หล่อพระพุทธชินราชจำลอง
- บริษัทสยามไฟฟ้า ได้รับสัมปทานจำหน่ายไฟฟ้า เริ่มจุโคมไฟตามถนนหลวง

พ.ศ. 2445

- ตั้งกรมธนบัตร เริ่มใช้ธนบัตรครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. 121
- ตั้งสามัคยาจารย์สมาคม
- ตั้งโอสถศาลา
- เปิดการเดินรถไฟหลวงสายใต้ ระหว่างกรุงเทพ - เพชรบุรี
- เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2447

- เสด็จประพาสครั้งแรก
- ทำอนุสัญญา กำหนดสิทธิการจดทะเบียนคนในบังคับฝรั่งเศส

พ.ศ. 2448

- ตั้งหอสมุดสำหรับพระนคร
- ทำอนุสัญญา กำหนดสิทธิการจดทะเบียนคนในบังคับเดนมาร์ค และอิตาลี
- ตราพระราชบัญญัติ ยกเลิกการมีทาสโดยสิ้นเชิง
- ตราพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารฉบับแรก

- ทดลองจัดสุขาภิบาลที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

.ศ. 2449

- เสด็จประพาสต้นครั้งหลัง
- เปิดโรงเรียนนายเรือ
- เสียมณฑลบูรพา ( เสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ ) ให้ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2450

- เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2
- จัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรก
- เปิดการเดินรถไฟหลวงสายกรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2451

- จัดการสุขาภิบาลตามหัวเมืองทั่วไป
- ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
- เลิกใช้เงินพดด้วง
- ตรา พ.ร.บ. ทองคำ ร.ศ. 127 ใช้ทองคำเป็นมาตรฐานเงินตราตามแบบสากล
- เปิดพระบรมรูปทรงม้า

พ.ศ. 2452

- เลิกใช้เงินเฟื้อง ซีก เสี้ยว อัฐ โสฬส
- เริ่มกิจการประปา
- เสียดินแดน ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปลิส ให้อังกฤษ

พ.ศ. 2453

- มีการแสดงกสิกรรมและพาณิชยกรรมครั้งแรก
- เสด็จสวรรคตเมื่อ 23 ตุลาคม 2453

  

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 5

 

credit : http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9425/jakree0015.htm

 ---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#8 By PetchMiiz (103.7.57.18|182.52.88.168) on 2013-01-23 20:09

ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง

#7 By ลิง (58.11.6.48) on 2011-01-29 13:28

confused smile ยาวไปป่ะquestion question question question question question embarrassed

#6 By (180.180.24.111) on 2010-08-21 15:31

รักนะquestion question question cry

#5 By (117.47.161.101) on 2010-06-21 16:44

#4 By (115.87.86.99) on 2010-06-18 11:47

อารัยหุ

#3 By บ้าบอ (61.90.93.115) on 2009-11-18 17:21

#2 By (125.26.24.96) on 2009-08-06 10:57

งดงามมากค่า

#1 By หยก (203.118.101.240) on 2007-11-03 21:33