พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453)

พระราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396

เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทรบรมราชินี

 

สวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม 2453

 

พระราชสมัญญา พระปิยมหาราช

 

ครองราชย์ 42 ปี

 

เหตุการณ์สำคัญ

 

ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)

- เกิดพิพาทกับฝรั่งเศสจนถึงขั้นปะทะกันที่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

พระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปากน้ำเมืองสมุทรปราการ 

 

พระราชกรณียกิจ

พ.ศ. 2412

- เริ่มสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสิมาราม

พ.ศ. 2413

- เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาเป็นครั้งแรก
-
ยกเลิกการไว้ผมทรงมหาดไทย

พ.ศ. 2415

- โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวัง
- เริ่มปรับปรุงการทหารครั้งใหญ่
- เริ่มใช้ เสื้อราชประแตน

พ.ศ. 2416

- ทรงพระชนมายุครบ 20 พรรษา ทรงผนวช
- โปรดเกล้าฯ ให้เลิกประเพณีหมอบคลานเวลาเข้าเฝ้า
- โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

พ.ศ. 2417

- โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน หรือรัฐมนตรีสภาและองคมนตรีสภา
- ตราพระราชบัญญัติ พิกัดเกษียณอายุลูกทาส ลูกไท

- กำเนิดโรงเรียนสตรีวังหลัง
- ใช้อัดกระดาษแทนเหรียญทองแดง
- แรกตั้งพิพิธภัณฑสถาน

พ.ศ. 2418

- สงครามปราบฮ่อครั้งแรก
- เริ่มการโทรเลขครั้งแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

พ.ศ. 2424

- สมโภชพระนคร ครบ 100 ปี
- เริ่มทดลองใช้โทรศัพท์ครั้งแรก ระหว่างกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ

พ.ศ. 2426

- ตั้งกรมไปรษณีย์ เริ่มเปิดบริการไปรษณีย์ครั้งแรกในพระนคร
- ตั้งกรมโทรเลข
- สงครามปราบฮ่อครั้งที่ 2